Humanøkologi, efteruddannelse i miljø
Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   

Hvem underviser på Humanøkologi?

Uddannelsen i Humanøkologi går på tværs af traditionelle fagskel, og lærerne på uddannelsen har da også en meget forskelligartet baggrund, hvilket fremgår af listen nedenfor.
Ud over den faste gruppe af lærere fra Aalborg Universitet, vil der også optræde gæsteforelæsere fra andre højere læreanstalter, private virksomheder, miljøorganisationer og offentlige forvaltninger.


September '09 holdt Kjeld Hansen forelæsning om sin bog Det tabte land.

Indenfor de senere år har der bl.a. været gæsteforelæsere fra Novotex, Novo Nordisk, MD Foods, Arle, Grundfos, Coloplast, Århus Kommune, Nepenthes, NOAH, Danmarks Miljøundersøgelser, Naturrådet, Landbohøjskolen og Roskilde Universitets Center.

Den faste lærergruppe består af:


Finn Arler (koordinator på 2. år) Lektor i humanøkologi, ph.d. i filosofi, dr.scient.
Har i mange år arbejdet med natur- og miljøetiske problemstillinger, herunder spørgsmål om bæredygtighed, retfærdighed, naturkvalitet etc. Har bl.a. skrevet doktorafhandlingen Biodiversitet. Videnskab, kultur, etik og redigeret bøgerne Miljø og etik, Cross-cultural Protection of Nature and the Environment samt Humanøkologi. Miljø, teknologi og samfund. Underviser på kurserne i Miljøetik og Natursyn.

Henrik Riisgaard (koordinator på 1. år) Adjunkt, Civilingeniør.
Forsker blandt andet i etableringen og effekten af politiske styringsmidler i en produktorienteret miljøindsats, eksempelvis miljømærker og offentlige grønne indkøb. Underviser og vejleder i miljøregulering generelt og især i kurser om livscyklusvurdering og eco-design, dels på ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitet, dels på Humanøkologi-uddannelsen.

Per Christensen Biolog og ph.d, professor i miljøplanlægning ved Aalborg Universitet.
Tidligere vismand i det nu nedlagte Naturråd. Har de sidste 25 år arbejdet med natur- og miljøpolitikken i Danmark. Dette har omfattet en række undersøgelser af miljøreguleringen af virksomheder, miljøledelse og renere teknologi men også plansystemets udvikling hen mod i stadig højere grad at kunne indoptage miljømæssige målsætninger. Underviser bl.a. på kurset i Økologi og Miljølære på Humanøkologi-uddannelsen.

Frede Hvelplund Økonomi og socialantropologi, professor i energiplanlægning.
Arbejder især med studier af de politiske og økonomiske betingelser for en teknologiændring i retning af vedvarende energi og energibesparelser. Har publiceret en lang række bøger og artikler. I 2001 offentliggjordes tre bøger om henholdsvis Fast pris eller kvote til fremme af den vedvarende energi, Illusionen om elliberalisering og Energi og demokrati. Underviser bl.a. i energiplanlægning og projektvurdering på Humanøkologi-uddannelsen.


Lone Kørnøv Civilingeniør, ph.d., lektor i miljøplanlægning.
Arbejder med forskellige former for miljøplanlægning, herunder VVM og strategisk miljøvurdering. Har publiceret (eller været medforfatter på) flere rapporter om anvendelse af strategisk miljøvurdering i planlægningen. Underviser blandt andet i kurset Miljøvurdering på Humanøkologi-uddannelsen

Søren Løkke Civilingeniør, ph.d, adjunkt.
Arbejder med miljøpolitik og forsigtighedsprincippets historie og anvendelse i kemikaliereguleringen i Danmark og EU. Har publiceret rapporter om kemiske stoffers omsætning i samfundet og om politikdannelse i forbindelse med hormonforstyrrende stoffer. Underviser blandt andet i kurset Økologi og Miljølære på Humanøkologi-uddannelsen.

Eskild Holm Nielsen Civilingeniør, ph.d., lektor i miljøplanlægning.
Forsker og underviser i miljøpoltik og miljøregulering med særlig vægt på virksomheders forebyggende miljøarbejde. Har publiceret bredt inden for området. Underviser i kurset Renere teknologi og produkter på humanøkologi-uddanelsen.

Petter Næss Professor i byplanlægning, dr. ing. (by- og regionplanlægning), arkitekt.
Arbejder især med bæredygtig byudvikling, sammenhænge mellem arealanvendelse og transport, og med de videnskabsteoretiske forudsætninger for studier af sammenhænge mellem byers strukturer og menneskers handlinger. Har publiceret en række artikler om planlægningsteori, bæredygtig byudvikling, arealanvendelse og transport og om konsekvenser af investeringer i transportinfrastruktur. Har i Norge publiceret lærebogen Fysisk planlegging og energibruk i 1997. Underviser på energiseminaret i Humanøkologi-uddannelsen.

Arne Remmen Professor i teknologi og samfund , cand.mag. i samfundsfag og psykologi, ph.d.
Arbejder især med forholdet mellem teknisk og organisatorisk forandring. Har de senere forsket i dynamikken i det forebyggende miljøarbejde, herunder medarbejderdeltagelse, organisatorisk forankring af miljøledelse og interorganisatorisk dialog og samarbejde i produktkæden. Har publiceret en række artikler om konstruktiv teknologivurdering, forebyggende miljøarbejde i industrien, livscyklustankegangen, og om miljøinnovation og grøn erhvervspolitik. Underviser i Miljøledelse på uddannelsen i Humanøkologi.

Poul Alberg Østergaard lektor, civilingeniør og ph.d. i energiplanlægning.
Arbejder med tekniske, organisatoriske og økonomiske analyser af muligheden for nedsættelse af energiforbruget. Har skrevet en række artikler om transmissionsnettet og vindkraft. Underviser i kurset Økologi og Miljølære på Humanøkologi-uddannelsen.

Mette Mosgaard

Mette Mosgaard, civilingeniør, Ph.D

Arbejder med produktorienterede miljøledelsessystemer og Corporate Social Responsibility. Har den sidste tid specielt haft fokus på, hvordan virksomheder samarbejder med deres leverandører omkring miljømæssige problemstillinger.