Humanøkologi, efteruddannelse i miljø
Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   

Hvem studerer Humanøkologi?

En af de allerstørste attraktioner ved studiet i Humanøkologi er de medstuderende, der møder op med meget forskellige baggrunde og erfaringer.

Det sociale klima på uddannelsen er samtidig ualmindeligt fint, hvilket ikke mindst skyldes de studerendes aktive og konstruktive tilgang til studiet.


De medstuderende er en af studiets helt store attraktioner. Her en flok studerende på studietur ved gadekæret i Nordby på Samsø, 2010.

Stor spredning i alder og erhverv
Deltagergruppen på uddannelsen i Humanøkologi er meget bredt sammensat. Det gælder både med hensyn til alder, baggrund og erhverv. Det betyder, at der altid er en bred vifte af erfaringer til stede i studentergruppen.

Aldersmæssigt har de studerende været mere eller mindre jævnt fordelt fra begyndelsen af 20'erne til midten af 60'erne. Gennemsnittet ligger antageligt i slutningen af 30'erne, men spredningen har hvert år været stor.


Tina Maria Lund Kristensen, Humanøkolog 2003, Miljøkoordinator:
“Humanøkologistudiet har hjulpet mig i mit daglige arbejde med miljø ved blandt andet at gøre det lettere for mig at fokusere på de områder, der præger udviklingen. Mit arbejdsområde er derfor også blevet udvidet med større kompetence og ansvarsområder inden for miljø- og planlægning, hvor jeg i dag arbejder med bl.a. grønt regnskab, implementering af miljø- og kvalitetsledelse i virksomheden, miljøgodkendelser m.v.”

Adgangsbetingelser
Betingelsen for at deltage i uddannelsen er, at man som minimum har en kort videregående uddannelse samt et par års erhverserfaring.

Der kan dog dispenseres for adgangsbetingelserne, hvis det skønnes at ansøgeren har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.


Claus Jørgensen Studerende på Humanøkologi 2004 Tekniker/Økologisk landmand/Projektmager m.m.:
“Humanøkologi indfriede mine forventninger ved at være en helhedsorienteret uddannelse med et meget relevant indhold. Det høje faglige niveau, det store engagement blandt både lærere og studerende er meget inspirerende og giver megen stof til eftertanke og mange gode »værktøjer« til arbejdet for et bedre miljø. For mig som »praktiker«, har denne uddannelse været en uvurderlig udfordring.”

Repræsenterede faggrupper
Der er ikke en enkelt typisk deltager på uddannelsen. Tværtimod har der været deltagere med en meget forskelligartet uddannelses- og erhvervsbaggrund.

Blandt de tidligere og nuværende deltagere er eller har flg. faggrupper således været repræsenteret:

arkitekter
ingeniører
økonomaer
biologer
geologer
miljøteknikere
lærere
historikere
journalister
gartnere
laboranter og bioanalytikere
samfundsfags- og statskundskabskandidater
sygeplejersker
agronomer
miljø- og energikonsulenter
landmænd
tandlæger
dyrlæger
geografer


Vibeke Rahbek Studerende på Humanøkologi 2004, Biolog:
“Uddannelsen har været enormt givtig for mig – det har sat min biologividen ind i et mere samfundsrelateret perspektiv. Med kurser i bl.a. livscyklusvurderinger, miljøledelse og miljøvurdering har en helt ny verden åbnet sig for mig. Disse emner ligger den traditionelle biologuddannelse temmeligt fjernt, men er samtidig helt centrale for de jobs mange biologer bestrider. Uddannelsen er desuden overkommelig nok, til at man kan fortsætte, mens man er på barsel – endnu et plus.”

Hvorfor uddanne sig i Humanøkologi?
Mange deltagere tager uddannelsen for at videreuddanne sig i det nuværende job, eller for at forbedre mulighederne for at få en bestemt slags ønskejob. Mange har samtidig lyst til eller brug for at få opdateret deres viden eller at deltage i samarbejde og diskussioner med ligesindede fra andre arbejdspladser. Eksempler på sådanne deltagere er:

  • kommunale og amtslige sagsbehandlere, der gerne vil opdatere deres viden, eller som ønsker en bredere basis end den oprindelige uddannelse
  • privat ansatte med miljøledelsesfunktioner miljøplanlæggere i konsulentvirksomheder
  • journalister og andre formidlere der arbejder med eller gerne vil arbejde med miljøemner
  • grønne guides, Agenda 21-medarbejdere eller ansatte med tilsvarende jobs i kommuner og amter
  • medarbejdere på lokale miljø- og energikontorer
  • miljøteknikere og laboranter, der gerne vil videreuddannes til at kunne varetage en bredere vifte af jobs
  • politikere med interesse for miljøområdet
  • lærere der gerne vil arbejde videre med miljøområdet på deres skole
  • akademisk uddannede, der gerne vil efteruddannes og/eller styrke kompetencerne på miljøområdet

Andre tager uddannelsen på grund af et miljøpolitisk engagement, f.eks. i den lokale naturfredningsforening, eller på grund af en mere generel interesse i området.


Bent Sørensen Studerende på Humanøkologi 2004 Energivejleder:
“At studere Humanøkologi har været mit store ønske siden midten af 80’erne. Og mine forventninger er fuldt ud blevet indfriet. Undervisningen har været gennemført af kompetente og engagerede lærere. Det selvstændige projektarbejde i grupper har været inspirerende. Det har udvidet min horisont at se miljøproblemer i en etisk, filosofisk, samfundsvidenskabelig og økonomisk sammenhæng, og givet mig lyst til at gå endnu mere i dybden med udvalgte problemstillinger.”