Humanøkologi, efteruddannelse i miljø
Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   

Arbejdsformer

Weekendseminarer
Uddannelsen i Humanøkologi er bygget op omkring de fem årlige seminarer. Det ene af dem er et internatseminar, og har været afholdt forskellige steder i landet.

På seminarerne veksles mellem gæsteforelæsere og oplæg fra uddannelsens faste undervisere, efterfulgt af diskussion, gruppearbejde og deltagernes præsentation af kursusopgaver. Der vil også typisk være mindst en ekskursion på en samling. Besøgene kan f.eks. være på relevante virksomheder eller forvaltninger, på energi- eller affaldsanlæg eller i særlige naturområder.

Undervisningen på weekend-seminarerne foregår almindeligvis fra torsdag aften kl. 20 til lørdag eftermiddag kl. ca. 15.

Det forventes at de studerende som minimum deltager i 4 ud af 5 weekendseminarer årligt.


Besøg i Lille Vildmose-centeret

Mellem seminarerne
I perioderne mellem seminarerne foregår studiearbejdet mere selvstændigt med litteraturstudier (ca. 3000 sider i alt), projektarbejde, opgaveskrivning og evt. ekskursioner arrangeret af deltagerne.

Der skal i gennemsnit regnes med godt 15 timers studiearbejde pr. uge.

De opgaver, som skrives undervejs, er knyttet til de enkelte kurser, og er forskellige i både form og indhold. Nogle er gruppeopgaver, andre individuelle opgaver. Nogle opgavebesvarelser fremlægges for de øvrige deltagere, mens andre er skriftlige og bedømmes uden fremlæggelse.


Besøg på Aalborg Portland

Arbejdet på 1. år
Arbejdsformerne vil være relativt ensartede på 1. og 2. år: seminarer og mellemliggende perioder med forberedelse, opgaveskrivning og arbejdet med de afsluttende projektrapporter.

På 1. år vil deltagerne blive inddelt i studiegrupper efter geografisk placering. Studiegrupperne fungerer i perioderne mellem seminarerne og kan blive forpligtet til at skrive fælles opgavebesvarelser og forberede kortere oplæg på grundlag af besvarelserne.

En væsentlig del af uddannelsen anvendes til at skrive de projektrapporter som afslutter hvert af de to første semestre. Rapporten skrives typisk af studiegruppen i fællesskab, men kan også skrives individuelt.

Emnet for projektrapporten er selvvalgt, og mange vælger emner, som ligger tæt op ad temaer, de beskæftiger sig med udenfor uddannelsen. Der gives undervejs vejledning af uddannelsens lærere.


Besøg i halmhusbyggeri i Friland på Mols.

Arbejdet på 2. år
På 2. år omorganiseres grupperne efter deltagernes ønsker og interesser - især med henblik på det afsluttende projektarbejde. Undervisningen på begge år understøttes af en kodeordsbeskyttet del af internettet, hvor bl.a. seminarprogrammer, opgaver, litteraturlister, oplæg og foredragsnoter løbende opdateres.

Også på 2. år vil en væsentlig del af arbejdsindsatsen blive anvendt på at skrive en afsluttende projektrapport. Også her kan rapporten enten skrives i en gruppe eller individuelt. Mange vælger også her at skrive om et emne, som de beskæftiger sig med udenfor uddannelsen - eller som de gerne vil arbejde med efter færdiggørelsen.

Projektrapporten præsenteres og forsvares ved en afsluttende mundtlig eksamen.


Rundvisning på Brattingsborg Gods med introduktion til moderne landbrugsdrift, 2010.